ATOM serwis BHP Trzebnica

Szkolenia bhp
on-lineKONTAKT

ATOM SERWIS BHP
55-100 Trzebnica
ul. Przemysłowa 4/5
+48 695 61 65 18
atombhp@wp.pl


Zgodnie z Kodeksem pracy Art. 226, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

RYZYKO ZAWODOWE - jest prawdopodobieństwem wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych, występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy (PN-N-18001:2004).

 • Etapy oceny ryzyka zawodowego:

 • »wymagania ogólne dla pomieszczenia pracy, stanowiska pracy i pracownika,
  »opis stanowiska i stref zagrożenia,
  »dokładne określenie oceny spełnienia wymogów dla danego stanowiska,
  »opis i ocena wszelkich zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy,
  »oszacowanie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska,
  »opracowanie planu działań korygujących i zapobiegawczych,
  »zapoznanie pracowników z oceną ryzyka,
  »okresowa weryfikacja oceny ryzyka.

Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z najczęściej kontrolowanych przez Państwową Inspecję Pracy obowiązków pracodawców wynikających z przepisów bhp. Inspektorzy sprawdzają, czy ocena jest sporządzona rzetelnie i czy zalecenia w niej zaproponowane są realizowane. Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi ocenić jego wielkość związaną z wykonywaną pracą i w zależności od tego zastosować odpowiednie profilaktyczne środki chroniące pracowników przed występującymi zagrożeniami, czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi, występującymi w procesie pracy.

 • Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać, gdy:

 • »nie oceniono jeszcze ryzyka w zakładzie,
  »przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  »przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy np. technologicznych lub organizacyjnych,
  »po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,
  »po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  »gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność.

Webmaster Tomasz Drohomirecki