ATOM serwis BHP Trzebnica

Szkolenia bhp
on-lineKONTAKT

ATOM SERWIS BHP
55-100 Trzebnica
ul. Przemysłowa 4/5
+48 695 61 65 18
atombhp@wp.pl


Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę BHP na zasadach outsourcingu.

Proponujemy w ramach tej usługi wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy. Zakres zadań jakie wykonujemy jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).
Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania służby bhp w zakładach pracy naszych klientów jako zewnętrzna służba.

W ramach obsługi wykujemy między innymi:

 • prowadzenie kompleksowych kontroli stanu bhp,
 • audyty stanu bhp, w tym organizaowanie audytów zewnętrznych,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp, z częstotliwością określoną przepisami,
 • szkolenia wstępne i okresowe bhp,
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego pracowników, opracowywanie wyników i poziomu ryzyka,
  określanie działań korygująco - zapobiegawczych,
 • opracowywanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do bhp,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych, sporządzanie protokołów powypadkowych,
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują
  czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe orazdoboru najwłaściwszych
  środków ochronyzbiorowej i indywidualnej,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązańtechniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach idokumentacji,
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. PIP i PIS,
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp.

Webmaster Tomasz Drohomirecki